⚖️ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 9. MADDE 2. FIKRA HÜKMÜNE GÖRE, Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.
➡️ Bu konuda Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 2019/3116 E. Ve 2019/6326 K. Sayılı kararında;
“…Somut olayda; 150 TL olan iştirak nafakasının 500 TL’ye yükseltilmesi talep edilmiş olup, mahkemece davanın kısmen kabulüne ile nafakanın 400 TL’ye arttırılmasına, reddedilen kısım üzerinden davalı taraf lehine 2180 TL vekalet ücretine hükmedilmesine karar verilmiştir.
Ancak yukarıda açıklanan hüküm karşısında, reddedilen nafaka talebi yönünden davalı lehine vekalet ücretine hükmedilemeyeceğinden, mahkemece Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 9/2. maddesi gözardı edilerek tesis edilen hüküm usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
Bu itibarla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Muhakemeleri Kanununu 363. Maddesine dayalı kanun yararına bozma isteminin kabulü ile, hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA…” şeklinde hüküm tesis edilmiştir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 2019/3116 E. Ve 2019/6326 K. Sayılı Kararı:

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK (AİLE) MAHKEMESİ
Taraflar arasındaki nafaka davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükme karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz yoluna başvurulmakla, dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı dava dilekçesinde; tarafların müşterek çocukları …. için aylık 150 TL iştirak nafakasına hükmedildiğini, 4 yıldır arttırılmadan ödenen nafakanın çok yetersiz kaldığını ileri sürerek, iştirak nafakasının aylık 500 TL’ye yükseltilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile iştirak nafakasının 400 TL’ye çıkartılmasına karar verilmiş, tarafların İstinaf başvurusu üzerine; Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2.Hukuk Dairesinin 17/09/2018 tarih ve 2018/926 E.-822 K.sayılı ilamı ile kararın kesin olduğu gerekçesiyle HMK.’nın 341,346 ve 352. maddeleri gereğince tarafların istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 23/05/2019 tarih ve 2019/409257 sayılı yazıları ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 9/2. maddesi hükmü karşısında, reddedilen nafaka talebi yönünden davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek, hükmün HMK.’nın 363/1. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması talep edilmiştir.
Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 9/2. maddesi; “Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez” hükmünü ihtiva etmektedir.
Somut olayda; 150 TL olan iştirak nafakasının 500 TL’ye yükseltilmesi talep edilmiş olup, mahkemece davanın kısmen kabulüne ile nafakanın 400 TL’ye arttırılmasına, reddedilen kısım üzerinden davalı taraf lehine 2180 TL vekalet ücretine hükmedilmesine karar verilmiştir.
Ancak yukarıda açıklanan hüküm karşısında, reddedilen nafaka talebi yönünden davalı lehine vekalet ücretine hükmedilemeyeceğinden, mahkemece Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 9/2. maddesi gözardı edilerek tesis edilen hüküm usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
Bu itibarla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Muhakemeleri Kanununu 363. Maddesine dayalı kanun yararına bozma isteminin kabulü ile, hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 08/07/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.