HUKUKA AYKIRI DELİLLERİN CEZA YARGILAMASINA ETKİSİ

Ceza yargılamasında amaç maddi gerçekliğe ulaşmaktır. Anayasamızın 138/1.maddesinde yer alan “Hâkimler… vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler” düzenlemesi ile 5271 sayılı CMK’nın 217/1. maddesinde yer alan “…deliller hâkimin vicdanı kanaatiyle serbestçe takdir edilir” şeklindeki düzenleme dikkate alındığında Ceza Muhakemesi hukukumuz bakımından “Vicdani Delil Sistemi”nin benimsendiğinden bahsedebiliriz. Ancak “maddi

Devamını Oku

HİSSELİ TAPUDA PAYDAŞLIKTAN ÇIKARILMA DAVASI

“Madde 696- Kendi tutum ve davranışlarıyla veya malın kullanılmasını bıraktığı ya da fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin tutum ve davranışlarıyla diğer paydaşların tamamına veya bir kısmına karşı olan yükümlülüklerini ağır biçimde çiğneyen paydaş, bu yüzden onlar için paylı mülkiyet ilişkisinin devamını çekilmez hâle getirmişse, mahkeme kararıyla paydaşlıktan çıkarılabilir.

Devamını Oku

BORÇLUNUN ÇİFTÇİ OLMASI HALİNDE HACZİ CAİZ OLMAYAN MALLAR VE HAKLAR

İİK.’nun 82.maddesinin birinci fıkrasının 4. bendinde; ” Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletlerinin…” haczedilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında; ”Birinci fıkranın (2), (4), (7) ve (12) numaralı bentlerinde

Devamını Oku

⚖️CEZA HUKUKUNDA UZLAŞTIRMA

❗️❗️UZLAŞMA VE UZLAŞTIRMA NEDİR?✍🏻Uzlaşma, cezaya ve mahkûmiyete engel olan seçeneklerden bir tanesidir. Uzlaştırma, kapsamına olan bir suç sebebiyle şüpheli veya sanık ile mağdur, suçtan zarar gören veya kanuni temsilcisinin, Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve esaslara uygun bir biçimde uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın ortadan kaldırılmasıdır.❗️❗️UZLAŞMANIN SAĞLANMASI

Devamını Oku

Boşanma davasında anne, baba veya kardeşler tanık olabilir mi?

✅Kural olarak mahkeme huzurunda tanıklık yapacağını beyan eden uyuşmazlığın tarafı olmayan herkes tanıklık yapabilir. Dolayısıyla yakın akrabalar da tanıklık yapabilir. Ancak önemli olan yakın akrabanın tanıklığının Mahkemece itibar edilip edilmeyeceğidir.✍🏻Bu konuda, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2019/7466 E. ve 2019/11948 K. sayılı kararında boşanma davasında davacının annesi olan

Devamını Oku

İşçi, oruç veya doktor raporu nedeniyle işyerinde yemediği yemeğin ücretini işverenden talep edebilir mi?

Oruç tutan işçinin bu nedenle işyerinde yemediği yemeğin ücretini işverenden talep edemeyeceği, böyle bir talebin haklı olabilmesi için sözleşmede bu yönde bir şartın veya işyerinde bu yönde bir uygulamanın olması gerektiği yönünde hüküm tesis edilmiştir.Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin 2016/25350 E. Ve 2019/23445 K. Sayılı Kararından özetle; Davacı

Devamını Oku

Açıklama Yazılmadan Gönderilen Banka Havaleleri

Banka havalesi, bir ödeme vasıtası olup var olan borcun ödendiğini gösterir. Banka havalesi yapılırken açıklama kısmına paranın gönderilme nedenine ilişkin herhangi bir açıklamanın yazılmamış olması halinde yapılan banka havalesi karine olarak borç ödemesi olarak kabul edilmektedir. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/8792 E. ve 2019/5946 K. Sayılı kararda,Havalenin,

Devamını Oku

İşçilerin Haftalık İzni ve Hafta Tatili Ücreti

📌Hafta Tatili Nedir?Hafta tatili İş Kanununun 46. maddesinde tanımlanmış olup bahse konu madde ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verileceği öngörülmektedir. İş kanunundan da anlaşılacağı üzere, hafta tatili için herhangi özel bir gün belirlenmemiştir. Bu kapsamda hafta

Devamını Oku

İstifa Dilekçelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

✍🏻İşçinin istifa dilekçesindeki iradesinin fesada uğratılması uygulamada sıkça karşılaşılan bir durumdur. İşverence işçinin yazılı istifa vermesi halinde tazminatların derhal ödeneceğinin vaat edilmesi (vb. baskılarla) üzerine işçi tarafından istifa dilekçesi düzenlenmektedir.📌 Ancak burada gerçek bir istifa iradesinden söz edilemez. Bu halde feshin işverence gerçekleştirildiği kabul edilmelidir. Bu çerçevede

Devamını Oku

Anlaşmalı Boşanma Davasından Feragat

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2020/548 E., 2020/1743 K. Sayılı ve 02.03.2020 Tarihli Kararında, anlaşmalı boşanma davasından feragat, dava tarihinden önceki olayların affedildiği sonucunu doğurmayacağına hükmedilmiştir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 2020/548 E. ve 2020/1743 K. Sayılı Kararı “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ :

Devamını Oku

0

WhatsApp Bilgi AL
Merhaba Bize WhatsApp Üzerinden Hızlı Şekilde Ulaşabilirsiniz.